Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Komornik sądowy działa na podstawie tytułu wykonawczego i jego zadaniem jest dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności na rzecz wierzyciela.

Komornik sądowy ma prawo prowadzić egzekucję m.in.:

 • z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności,
 • z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów,
 • z ruchomości,
 • z nieruchomości,
 • przez zarząd przymusowy,
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Ile może potrącić komornik z wynagrodzenia za pracę?

Z wynagrodzenia za pracę komornik może egzekwować:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości 1/2,
 • wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • ograniczenie potrąceń w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ile może zająć komornik z konta bankowego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić od 2021 roku na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.